یراق خرچنگی ترموود

یراق خرچنگی

یراق خرچنگی یا رومبوس بیشتر جهت اجرای چوب دک(کف)مورد استفاده قرار میگیرد،

به اینصورت که چوب ترمو از قبل از ناحیه نر چوب(از ضخامت)برشی داده میشود

و این یراق داخل برش اجرا شده و به پروفیل آهن پیچ میشود و این یراق زمانی استفاده میشود که کارفرما علاقه ای به دیدن پیچ از روی چوب نداشته باشد.